W. E. JOHNS


 


Biggles als spion  

PRISMA-BOEKEN


UTRECHT/ANTWERPEN


Oorspronkelijke titel:


BIGGLES FLIES EAST


Uitgegeven door Oxford University Press, Londen Nederlands van C. Verlinden-Bakx Tweede druk


© 1959 by Het Spectrum


Niets uit deze vertaling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever,


No part of this translation may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.


Prisma-boeken, Prisma-juniores, Aula- en Pictura-boeken worden uitgegeven door Uitg. Het Spectrum N.V., Utrecht/Antwerpen.